Ressursgrunnlag
Written by Ulvig Kiær AS   

 

Ulvig Kiær AS forvalter skog, det meste på midlere og lave boniteter.  Den årlige avvirkningen kan variere fra år til år.  Grunnet høy avvirkning tidligere, vil en god del av avvirkningen skje i form av tynninger i yngre produksjonsskog.  Hovedtyngden av avirkningen består av gran. Det blir benyttet mindre flatehogster og lukkede hogster der det er mest egnet. På de felt som ikke egner seg for selvforynging, markberedes feltene og det plantes planter eller sås frø.


Skogbruket drives etter Levende Skog standarden. 

Rydding etter stormen "Hilde" i 2013 pågår fortsatt (2014). Foto: Dagfinn Nybakk.

 

Last Updated on Wednesday, 23 July 2014 16:30